B2: Suomalaisten yliopistojen EU-yhteistyön ja vaikuttamisen uusi toimintamalli: tehdään EU-asioissa enemmän ja vaikuttavammin yhdessä

Saara Harjula, Helsingin yliopisto & Eeva Nyrövaara, Unifi & Jaana Backman, Itä-Suomen yliopisto
Aiheet: 2. Yhteistyö, Keskitaso

Vuonna 2022 Suomen yliopistojen rehtorineuvostossa UNIFIssa hyväksytty uusi EU-yhteistyön ja vaikuttamisen toimintamalli tiivistää ja vahvistaa yliopistojen vaikuttamispyrkimyksiä ja yhteistyötä EU-asioissa kansallisesti. Toimintamallin tavoitteena on vaikuttaa EU-asioihin ennakoivammin ja järjestäytyneemmin sekä luoda lisäarvoa yliopistojen omalle vaikuttamistyölle. Lisäksi yhteistyön tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa yliopistojen sisäisiä valmiuksia, toimintaedellytyksiä ja edistää tiedonkulkua luoden edellytyksiä vaikuttavammalle EU-vaikuttamistyölle.

Toimintamallin on valmistellut UNIFIn kansainvälisten strategisten asioiden asiantuntijaryhmä yhteistyössä UNIFIn sihteeristön kanssa. Toimintamallia on käsitelty UNIFIn rehtoreiden kokouksessa ja mallin jatkovalmistelut ovat parhaillaan käynnissä. Tämän työpajan tavoitteena on esitellä ja tehdä UNIFIn EU-vaikuttamisen ja yhteistyön toimintamalli tunnetuksi yliopistojen tutkimuspalveluiden asiantuntijoille sekä saada palautetta ja näkemyksiä mallin jatkokehittämistä varten.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI edistää yliopistojen välistä yhteistyötä ja työnjakoa ja vahvistaa yliopistojen asemaa ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä tukea yliopistojen rakenteellista kehittämistä. Lisäksi UNIFI edistää Suomen tutkimus‐ ja korkeakoulujärjestelmän kehittämistä ja tukee yliopistojen kansainvälistymistä.

UNIFIn EU-vaikuttamisella tarkoitetaan vaikuttamista ensisijaisesti kansallisiin päätöksentekijöihin ja päätösten valmisteluun tavoitteen, näkyvyyden tai muun edun saavuttamiseksi. Kansallisella tasolla keskeiset vaikuttamisen kohteet ovat muun muassa EU-asioiden vastuuministeriöt ja eduskunta. Vaikuttamista tehdään yhteistyössä muiden keskeisten kansallisten sidosryhmien kanssa.

UNIFIn kansallinen vaikuttaminen EU-asioissa on tähän asti tapahtunut suurelta osin EU20 ja EU30-jaostojen kautta. Jaostossa käsiteltävät asiat ovat kuitenkin sidosryhmien näkökulmasta jo hyvin pitkälti valmisteltuja, jolloin asioiden ennakollinen valmistelu ja laajemmat painopistekeskustelut eivät useinkaan enää toteudu. Yliopistojen vaikuttaminen EU:n tiede- ja korkeakoulupolitiikkaan on siten vaarassa jäädä yksittäisiin asioihin reagoimiseksi vailla yliopistojen todellisia vaikutusmahdollisuuksia ko. politiikkojen kehitykseen. Uusi toimintamalli pyrkii osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen luomalla selkeää tilannekuvaa tulevista ja meneillään olevista EU:n aloitteista ja niiden ohjaavista vaikutuksista kansalliseen tiedepolitiikkaan, yliopistojen toimintoihin ja toimintaympäristöihin.

Yhteisten viestien puuttuminen kansallisella tasolla heikentää yliopistojen ääntä suhteessa muihin toimijoihin. Myös keskeisten yhteisten asioiden priorisointi on uupunut yliopistojen agendoilta. UNIFIn uusi toimintamalli pyrkii suunnitelmalliseen prosessiin yliopistojen kannanmuodostukselle ja kansalliselle vaikuttamistyölle yhteisissä asioissa ja valmiuksien vahvistamiseen, jolloin yliopistot voivat käsitellä ja reflektoida EU-asioita entistä aikaisemmassa vaiheessa – silloin kun vaikuttamismahdollisuudet ovat vielä aidosti avoinna.

Koska yhtenä keskeisenä osana uutta toimintamallia on yliopistoissa olevan asiantuntemuksen ja eri vaikuttamiskanavien vahvistaminen ja valjastaminen EU-yhteistyöhön, tulee uusi toimintamalli koskettamaan myös tutkimuspalveluiden eri asiantuntijoita yliopistoissa.